Dubingių žirgynas

Kaip mus rasti

UAB "Dubingių Žirgynas"

Pramogos, žirgyno paslaugos
tel.: +370 656 56 333 
pramogos@dubingiuzirgynas.lt

Renginių ir pobūvių organizavimas,
tel.: +370 640 11 333
renginiaidz@gmail.com

Restorano administracija
tel.: +370 630 20 333

Kambarių rezervavimas
tel.: +370 630 20 333

 

Adresas: Įlankos g. 23, Žalktynės k.,
33263 Molėtų r. sav.
Įmonės kodas 302474352
PVM kodas LT100005932218
A/SLT46 7044 0600 0738 5141
Bankas AB SEB bankas, kodas 70440
El. paštas info@dubingiuzirgynas.lt

Darbo laikas

Pirmadienį - Antradienį NEDIRBAME
Trečiadienį - Ketvirtadienį 10:00 - 19:00
Penktadienį - Šeštadienį 10:00 - 21:00
Sekmadienį 10:00 - 20:00


Žiūrėti Dubingių Žirgynas didesniame žemėlapyje

Atvažiavimas iš Vilniaus

Važiuokite plentu A14 Vilnius - Molėtai - Utena
36 - 37 km. sankryžoje "Paberžė - Dubingiai" sukite į dešinę, Dubingių kryptimi.
Važiuokite ~7km. iki kaimo "Žalktynė".
Privažiavus ženklą "Žalktynė" iškart keliukas į kairę pusę (po dešine lieka Asvejos ežeras).
Keliuku važiuokite ~400m.
Pravažiavę elnyną išvysite Dubingių Žirgyną.

Atvažiavimas iš Molėtų

Važiuokite plentu A14 Molėtai - Vilnius
Privažiavę viaduką per plentą (Dubingiai - Giedraičiai) sukite dešinėn, važiuokite per viaduką Dubingių kryptimi ~6km.,
Sankryžoje sukite į dešinę Paberžės kryptimi ir važiuokite ~3km iki kaimo "Žalktynė".
Pravažiuokite kaimą "Žalktynė" ir prieš kaimo pabaigos ženklą iškart keliukas į dešinė pusę (po kaire lieka Asvejos ežeras).
keliuku važiuokite ~400m.
Pravažiavę elnyną išvysite Dubingių Žirgyną.
Informacija klientams

Informuojame, kad internetiniame tinklalapyje yra suteikiama informacija, kurios pagrindu galima sudaryti nuotolines sutartis (pvz., rezervuoti paslaugas telefonu ar el. paštu). Rezervavus paslaugą, tarp šalių yra sudaroma sutartis
Fizinis ar juridinis asmuo (toliau - Užsakovas), ir UAB „Dubingių Žirgynas“, įmonės kodas 302474352, adresas Žalktynės k., Molėtų r. sav., el. paštas info@dubingiuzirgynas.lt atstovaujamo direktoriaus Alvydo Pociaus, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas), susitariame ir sudarome

sutartį (toliau – Sutartis).

Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja suorganizuoti Užsakovui numatytas kokybiškas maitinimo ar kitas pramogų paslaugas „Dubingių Žirgyne“ pagal atskirai suderintą Sutartį (toliau – Renginys), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui Sutartimi nustatytą atlyginimą už suteiktas paslaugas Sutartyje numatytais terminais.

1.2. Renginio data bei pramogų paslaugos, taip pat jų kaina nurodoma Sutarties Priede.

 

Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai

1.3. Vykdytojas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą su prašymu suteikti visą informaciją, kuri yra reikalinga Vykdytojui tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

1.4. Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas laiku sumokėtų sutartą atlyginimą pagal iš anksto sudarytą Sutartį.

1.5. Vykdytojas be Užsakovo sutikimo turi teisę darbų atlikimui samdyti trečiuosius asmenis, iš anksto suderindamas tai su Užsakovu, tačiau bet kuriuo atveju Vykdytojas išlieka atsakingas prieš Užsakovą už tinkamą šios Sutarties vykdymą.

1.7. Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja:

1.7.1. Savo jėgomis ir priemonėmis suorganizuoti šios Sutartyje numatytą Renginį numatytu laiku ir sutartoje vietoje, laikantis Sutartyje numatytų ir Užsakovo atskirai pateiktų reikalavimų;

1.7.2. Skirti reikalingą kiekį personalo, kokybiškam Renginio svečių aptarnavimui;

1.7.3. Užtikrinti pateikiamo maisto ar pramogos kokybę;

1.7.4. Neatskleisti tretiesiems asmenims Užsakovo pateiktos informacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus. Vykdytojas taip pat įsipareigoja užtikrinti Renginio konfidencialumą, t.y. neatskleisti tretiesiems asmenims jokios

informacijos apie tai, kas vyko Renginio metu bei apie jame dalyvavusius asmenis.

 

1.8. Šia Sutartimi Užsakovas įsipareigoja:

1.8.1. Pasirašius Sutartį, visus pakeitimus atlikti ne vėliau nei iki Renginio likus 14 (dešimčiai) darbo dienų, išskyrus atvejus, jeigu Vykdytojas sutinka atlikti Užsakovo siūlomus pakeitimus.

1.8.2. Nedelsiant suteikti Vykdytojui visą reikiamą informaciją, bei papildomai reikalaujamą informaciją, kuri reikalinga tinkamai atlikti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

1.8.3. Užsakovas Renginio metu negali vartoti ir Vykdytojo teritorijoje turėti ne Vykdytojui priklausančių maisto produktų bei gėrimų, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip.

1.8.4. Atlyginti Vykdytojui nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo turto ar inventoriaus dingimo, sugadinimo, dužimo ar kitokio praradimo ar vertės sumažėjimo, jei tai įvyko dėl Užsakovo ar Užsakovo svečių kaltės. Taurių dūžiai skaičiuojami, jei taurių dūžių skaičius siekia 10 (dešimt) proc. Renginyje naudotų taurių skaičiaus, visų kitų indų dūžiai skaičiuojami bet kuriuo atveju, jei tai įvyko dėl Užsakovo ar Užsakovo svečių tyčios. Visi nuostoliai skaičiuojami rinkos verte + (plius) 50

proc., įvertinant Vykdytojo patirtus nepatogumus dėl neįmanomo inventoriaus komplektacijos atstatymo.

1.8.5. Sumokėti Vykdytojui sutartą atlyginimą už atliktus darbus.

Atsiskaitymų tvarka

1.9. Sutartyje  Renginio valgiaraščio bei pramogų paslaugos kaina bus nurodyta kai Šalys jį

suderins ir pasirašys.

1.10. Užsakovas į Vykdytojo nurodytą sąskaitą sumoka Sutartyje nurodytą avansinę sumą. Likutinę sumą už maitinimo bei pramogų paslaugas – užsakovas sumoka iki renginio likus 1 darbo dienai, galutinę sumą - už maitinimo bei pramogų paslaugas, papildomai patiektus gėrimus, sumą už nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo turto ar inventoriaus dingimo,

sugadinimo, dužimo ar kitokio praradimo ar vertės sumažėjimo, jei tai įvyko dėl Užsakovo ar Užsakovo svečių tyčios bei sumą už viršvalandžius Užsakovas sumoka Vykdytojui iškart po Renginio.

Šalių atsakomybė

1.11. Jeigu Renginys neįvyksta dėl Vykdytojo kaltės, tai Vykdytojas privalo grąžinti Užsakovo sumokėtą avanso sumą.

1.12. Jei Užsakovas nepraneša Vykdytojui apie Sutarties nutraukimą iki Renginio likus mažiau nei 10 (dešimt) darbo dienų visi Užsakovo mokėjimai atlikti Vykdytojui pagal šią sutartį – negrąžinami.

1.13. Jei Užsakovas ar Užsakovo svečiai neatvyksta į Renginį, tai, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 40 (keturiasdešimt) proc. jeigu neatvyksta, tai turi sumokėti viską, kaip ir parašyta nurodytos galutinai suderintame ir abipusiai pasirašytoje

Sutartyje sumos dydžio baudą. Mokėjimas turi būti atliktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos ir sąskaitos apmokėjimui gavimo dienos.

1.14. Vykdytojas, negavęs avanso, nurodyto Sutartyje, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

1.15. Pažeidus šios Sutarties 1.9. punkte nurodytus terminus, Užsakovas privalo sumokėti 0,04 proc. nuo neapmokėtos sumos

dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

1.16. Atleidimas nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms nustatomas remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Sutarties galiojimas keitimas ir papildymas

1.17. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

1.18. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Sutarties šalių susitarimu.

1.19. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos tik rašytiniu šalių susitarimu. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra

neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis, jei jie yra pasirašyti Užsakovo ir Vykdytojo įgaliotų atstovų.

2. Baigiamosios nuostatos

2.1. Šalys patvirtina, kad Sutartyje pateikta informacija yra tiksli ir šią Sutartį pasirašantys bei vykdantys asmenys turi tam reikalingus įgaliojimus.

2.2. Šalys visus ginčus, kilusius iš šios Sutarties, sprendžia derybų keliu. Derybomis laikomos ne tik betarpiškas šalių atstovų susitikimas ir bendrojo protokolo pasirašymas, tačiau – ir apsikeitimas atitinkamais raštais, faksogramomis, elektroniniais laiškais.

2.3. Nepavykus kilusio ginčo išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5)2626751, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/ “.

2.4. Pasikeitus Sutarties šalies juridiniam adresui (buveinei) ar rekvizitams, taip pat Užsakovo ar Vykdytojo atstovams, kurie betarpiškai bendrauja vykdant šią Sutartį, kiekviena šalis privalo per 2 (dvi) darbo dienas apie tai pranešti kitai šaliai.

2.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties priedai yra neatskiriama ir sudėtinė šios Sutarties dalis ir turi tokią pat juridinę galią.

2.6. Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes ir Sutartį pasirašo kaip dokumentą, atitinkantį jų tikslus ir poreikius.

2.7. Apmokėjimas už Sutartyje nurodytas paslaugas yra vykdomas bankiniu pavedimu arba grynaisiais pinigais.